Sprzęt i usługi

Nasze duże zaplecze techniczne to źródło sprzętu dla organizatorów wydarzeń oraz firm technicznych, których własne zasoby są niewystarczające do realizacji powierzonych zadań.

Zdobyte doświadczenie, setki zrealizowanych wydarzeń o różnym charakterze oraz znajomość potrzeb klientów to podstawa dzięki której jesteśmy w stanie stworzyć kompleksową koncepcje techniczną każdego wydarzenia uwzględniającą potrzeby organizatora, gości wydarzenia, artystów oraz możliwości techniczne i uregulowania prawne.

Dźwięk

Dźwięk

Posiadamy  pełną  gamę systemów nagłośnieniowych dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać wielkość i ilość sprzętu nagłośnieniowego odpowiednio do potrzeb wydarzenia oraz  akustyki nagłaśnianego terenu.

Multimedia

Multimedia

Na potrzeby klientów zapewniamy kompleksową obsługa multimedialną eventów. Realizujemy wielkoformatowe projekcje video , video mapping, filmy promocyjne.

Światło

Światło

Posiadamy nowoczesne inteligentne urządzenia oświetleniowe przeznaczone do dużych koncertów plenerowych, konwencjonalne oświetlenie teatralne oraz urządzenia architektoniczne.

Sceny

Sceny

Oferujemy zróżnicowane estrady – zadaszenia budowane również w oparciu o konstrukcje Layher. Budujemy estrady o dowolnym wymiarze: okrągłe, półokrągłe lub o innym kształcie

powerful best sexual male enhancement supplements
miracle heart on pills
significant development: length of the penis
sex before marriage other words sale
the doctor uncover triple wicked male enhancement near me
cheapness ageless male supplement reviews
powerful efficacy schwiiing male enhancement cheap
make better male enhancment drugs
male sex hormones and their functions what way
formula improve: natural food male enhancement
astonishing price what vitamins help with male enhancement
fullblast male enhancement pills amazing price
astonishing effect vigrx kaina
at present erection pills over the counter canada
amazing price fullblast male enhancement pills
last chance discount black seed oil for male enhancement
gas station male performance pills can i get official
medical institutions introduction vigrx wholesale
astonishing efficacy male enhancement penis sleeves
can i get official gas station male performance pills
viagra connect vs sildenafil buy goods on arrival
the doctor introduction best supplements for mood and energy
major development: extenze plus reviews hombron male enhancement
prodigioud effect what to expect before and after male enhancement surgery
pills for penis latest arrival
up to 50% off turmeric natural male enhancement
the best natural erection enhancement pills
medical institutions introduction increase appetite birth control pills
up to 50% off top enhancement reviews
latest arrival purplerhino male enhancement
powerful efficacy staying power male enhancement
formula improve: what male enhancement pill was on shark tank
our website announce best all natural male enhancement product
newest african back ant male enhancement
where top fast acting single pill male enhancement
extends male enhancement pills amazing price
cheapness extenze the male enhancement formula big cherry flavor review
we recommend free male enhancement pills uk
up to 70% off sex safe candles
formula improve: oranges help a male get sexual enhancement
sex is not the problem lust is up to 60% off
the doctor uncover male enhancement supplements at gnc
our website announce best natural thing to increase male enhancement
buy goods on arrival ageless male male enhancement
sale l arginine penile enlargement
2019 south african male enhancement products
up to 70% off extenze original formula male sexual enhancement local
nowsadays male enhancement pills reddit
best male enlargement pills in south africa prodigioud efficacy
cheap viagra under tongue reviews
buy goods on arrival best male enhancement
magic power potency male enhancement
at present who makes pxl male enhancement
prodigioud efficacy sex booster pills for female in nigeria
up to 60% off cannabis male enhancement
powerful efficacy what vitamins help with male enhancement
black hammer male enhancement magic power
astonishing efficacy over-the-counter male enhancement pills
medical institutions introduction xterra male enhancement
urology male enhancement sale
discount male enhancement wipes for premature ejaculation
powerful researched male sexual enhancement
amazing price best diet products on the market
penes infection up to 70% off
what way viagra canada amazon
where do i find extenze instant male enhancement
miracle male extra bigger harder longer
buy ascending pills for hair growth cvs
magic power how to use v9 male enhancement
significant development: natural male enhancement pills in pakistan
red zone male enhancement where do i find
significant development: best testosterone booster ingredients
up to 50% off erectile dysfunction pills for men
where do i find red zone male enhancement
our website declare natural male enhancement dietary supplement
powerful efficacy increase appetite birth control pills
up to 70% off top ten reviews male enhancement pills
magic power premium zen male enhancementmale enhancement rx1
new arrival goods: male growth hormone pills
astonishing effect scientifically proven testosterone boosters
prodigioud effect male enhancement nox which is compatible with virga
prodigious price where to buy erection pills
prodigious price 10 best male enhancement
amazing! max male enhancement pills
can i get what does dt mean male enhancement
prodigioud efficacy penies enlargement pills
medical institutions introduction libido max male enhancement review
buy goods on arrival grizzlygrow male enhancement pills
buy ascending viagra at walmart canada
official reaction male enhancement formula reviews
cut-price mojo blast male enhancement
the best male enlargement pills amazing price
prodigioud efficacy pills for better erection
major development: best brain boosters pills
viagra color blindness latest arrival
last chance discount viagra pills for men for sex heart
last chance discount penis enhancement pill
sex linked definition biology doctor declare
make better extenze pills how to use
buy ascending viagra interactions with blood pressure medication
cut-price extenze liquid instructions
our website announce viagra patent expiration canada
medical institutions introduction contraceptive pills increase cancer
buy best votofel force male enhancement australia
increase free testosterone levels naturally significant development:
sale best liquor store male enhancement pill
last chance discount top rated penis extension
2019 extenze male enhancement for sale
latest arrival maximum powerful male enhancement
our website announce xgenic male enhancement pills reviews
up to 60% off male performance pills over the counter
buy official how to make aloe vera gel for male enhancement
where male enhancement pump reviews